תקנון תרומות

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של דוד פורטל המתמודד למועצת העיר אופקים ומאפשר איסוף תרומות עבור הקמפיין באמצעות כרטיסי אשראי והעברות בנקאיות. שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות באמצעים שצוינו לעיל מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו.

כללי

 1. בעת מתן תרומה/ביצוע עסקה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.
 2. כל הפרטים האישיים של הרוכשים נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגלישה.
 3. צוות הקמפיין עבור בחירתו של דוד פורטל למועצת העיר אופקים מאפשר לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת מימון והצלחת הקמפיין לבצע עסקאות בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית. בעת ביצוע תרומה/עסקה ישלח אישור תשלום למייל הלקוח תוך 1 יום עסקים.
 4. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 5. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
 7. צוות הקמפיין לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.
 8. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל צוות הקמפיין ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.
 9. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. צוות הקמפיין מקפיד לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר התורם.
 2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר/חברת הסליקה מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית DSS.
 3. צוות הקמפיין שומר על פרטיות התורמים ואינו שומר את פרטי האשראי של המשתמשים.
 4. במקרים שאינם בשליטת צוות הקמפיין ו/או נובעים מכוח עליון, צוות הקמפיין לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לתורם או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 5. צוות הקמפיין מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי התורמים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.
 6. הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שצוות הקמפיין עשוי להידרש למסור פרטים מזהים אודות משתמשים, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותו של צוות הקמפיין לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד צוות הקמפיין במקרים כאמור.

אחריות

 1. צוות הקמפיין למען בחירתו של דוד פורטל למועצת העיר אופקים מתחייב להשתמש בכספי התרומות למימוש מטרות הקמפיין בלבד. הקמפיין מפוקח ומבוקר כחוק על ידי רו"ח מוסמך ומקושר באופן שוטף למשרד מבקר המדינה בכפוף לחוק מימון בחירות (תשנ"ג, 1993).

מדיניות ביטול תרומה / עסקה

 1. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לצוות הקמפיין בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
 2. ביטול תרומה – ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע”פ 22. חוק הגנת הצרכן 1981. צוות הקמפיין יבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את צוות הקמפיין בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 3. בכל מקרה של ביטול על פי תנאי התקנון העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 4. במידה של ביטול תרומה/עסקה יש ליצור קשר במייל הבא: David-portal@org.il

 זכויות קניין ובעלות

האתר, המידע והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, הכלי, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, והתיעוד הרלוונטי וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימם (להלן: "קניין צוות הקמפיין למען בחירתו של דוד פורטל למועצת העיר אופקים"), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של המועמד, כיום ובעתיד. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין המועמד, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי מסמך זה מוגבלות לאלו המצוינות במפורש במסמך זה, ולא מוענקים זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין המועמד אסורים ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המועמד אסורים בתכלית.                   

גם אני רוצה לתרום לשינוי!
לוגו שקד פרסום